Beitepusser

Beitepusser – To-hjuls beitepusser for mekanisk fjerning av gammelt gress, kratt, mose og ugress.

Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no

To-hjuls beitepusser med 2-sylindret motor for store og vanskelige områder

AS Motor 84 fra Reinhardt er maskinen for deg som har store og ulendte områder som skal klippes. Den takler gress i opptil 1,5 meter høyde i tillegg til tistler og små bringebærkratt.

AS84 er konstruert som en proffmaskin som skal gå 8 timer per dag. Den har en klippebredde på 84 cm og en 2-sylindret Briggs&Stratton VanGuard motor på 14 hk. AS84 er en “grov-bio” maskin. Dette vil si at gresset som klippes ned blir finhakket før det sprutes ned igjen på bakken. Dette gjør at man slipper manuelt etterarbeid som hvis man klipper med en slåmaskin.

Maskinen brukes per i dag blant annet til å klippe motorveiskråninger og i andre entreprenør-oppgaver.

Se også vår Kühn BKE 210 Beitepusser med sideforskyvning for bruk med traktor, og vår Robocut beitepusser med fjernstyring for ekstremt vanskelige områder og store bratte områder som f.eks. vegskuldre- og skråninger.

Lyssiv og knappsi spreier seg til også indre strøk av Hordaland. Mekaniske tiltak som beitepussing og ryddesag har gitt gode resultat. Av kjemiske middel er Mekoprop og MCPA dei mest aktuelle midla. Se også vår side om plantevern og ugrasbekjempelse

Vi har traktorsprøyte med 50 meter slange og 8 meter bom, samt ryggspøyte.

Bilder med eksempler før og etter beitepussing.

Se artikkel fra Norsk Landbruksrådgivning om tiltak mot lyssiv og knappsiv 

Priser:

  • Med mann kr 475,- pr. time.
  • Utleie kun maskin – pr. påbegynt dag kr 2 250,-
  • Netto pr. 10 dager + 25 % mva.

Oppsummering av prosjekt – Beitepussing av setervollar i Oppdal

Torhild Svisdal Mjøen

Ved Oppdal Forsøks- og Driftsplanring.

Pussinga har hatt ein heilt klar positiv effekt med omsyn til å minske tuvene og betre
beitekvaliteten på vollane. Dei ferske tuvene vert beita og der det finst anna gras og urter,
kjem dette meir etter kvart. Ein vert ikkje kvitt sølvbunken, men ein kan halde den i sjakk.
Fuktige vollar har liten frøbank av anna gras, og det som kjem opp att mellom tuvene her, er
sølvbunke. Di fuktigare marka er, di fortare veks tuvene opp att. Her er det heilt nødvendig å
pusse kvar sommar i tillegg til beiting. På tørrare mark kan nok pussing annakvart år halde
tuvene nede, om det i tillegg vert beita monaleg.

Dei fleste vollane hadde liten frøbank av anna gras, men ein fann noko rappartar på dei tørre
felta. Av urter var det helst soleie og marikåpe som kom, og desse aukar ikkje beiteverdien
noko. På nokre felt auka andelen kvitkløver noko, og dette er positivt.
Ulike pussestrategiar, med vår pussing, vår og høstpussing med meir har ikkje gjeve noko
klart resultat. Det viktigaste er å pusse ofte nok. I dalen veks sølvbunken fortare enn i fjellet
og avbeitinga vert tilsvarande dårlegare. Blada skal vere ferske for at dyra skal beite dei.
Der tuvene er store trivst ikkje beitedyra, og det vert for stor andel av gamalt gras til at dyra
beitar der. Dei områda som vart pussa, tok dyra fort i bruk både til beiting, og som
opphaldsplass. Vi fekk trakkskade på eit felt av di dyra var der for mykje, og vi måtte pusse
rundt feltet òg.

Der tuvene er store vert det mykje fynn etter pussinga. Om dette får ligge slik gjennom
vinteren, får ein lett overvintringskader. Ut i frå dette vil vi ikkje anbefale høstpussing første
gongen, utan at det vert beita der etterpå. Sjølv med vårpussing første gongen er det viktig
med beiting om sommaren for å rote opp i den fynna som vert liggande.