Robocut

Robocut – fjernstyrt plenklipper og krattknuser

Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no

Fjernstyrt plenklipper og krattknuser.  Ideell for vanskelige og brattområder, kan benyttes i skråninger med opptil 55 grader helling.  Mye mer effektiv en vanlig gressklipper.  1,3 meter bredde på klippehode for krattknuser og 1,5 meter på plenklipper, gir effektivitet og pent resultat. Klippehode følger ujevnheter i terrenget.  Kraftig 40 HP Isuzu diesel motor, lavt tyngdepunkt og meget sikker i bruk.

Ypperlige for klipping og krattknusing av store og gjerne bratte områder. For eksempel veiskuldre, veiskråninger, industriområder, landbruk m.m.

Se også hjemmesiden til produsenten McConnel for mer informasjon.

Se også vår to-hjuls beitepusser for bruk i bratt og vanskelige områder.

Priser:

Operatør og maskin kr 690,- pr time – inkludert diesel + kjøring.
Separat utleie av maskin – pr. påbegynt dag kr 2 950,-
Netto pr. 10 dager + 25 % mva.

Krattknuser

Plenklipper

I det moderne samfunnet tenker man gjerne helhetlig omkring menneskers oppfattelse av
omgivelser og hvilken betydning dette har for blant annet oppvekstmiljø og helse. Vegetasjon
er en vesentlig del av omgivelsene.
Den europeiske landskapskonvensjonen slår fast at landskapet er en viktig faktor for folks
livskvalitet, i byområder og i spredtbygde strøk. Et landskap er et område som er et resultat av
naturlige prosesser og menneskelig påvirkning, samt samspillet mellom disse. Konvensjonen
bygger bro mellom natur og kulturarv og omhandler alle typer landskap. Den omhandler ikke
bare landskap som anses som vakre eller spesielt verdifulle. Det legges stor vekt på hverdagslandskap
der folk ferdes, samt landskap som er truet av forfall, eller som er forringet på en
eller annen måte.
Oppfyllelse av målene i landskapskonvensjonen krever en bevisst tilnærming til drift og vedlikehold
av landskapet langs våre veier. Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes.
Statens vegvesen er en av landets største byggherreaktører innenfor grøntanleggs-bransjen og
man kan kanskje med rett si at Statens vegvesen forvalter Norges lengste hage.
Styrende for arbeidet med drift og vedlikehold av vegetasjon langs trafikkårer er anbefalinger,
veiledning og krav som finnes i håndbøkene til Statens vegvesen, herunder spesielt Håndbok
111 Standard for drift og vedlikehold, Håndbok 231 Rekkverk og Håndbok 242 Veger og
dyreliv.
Norske lover ligger til grunn for flere av de valgene som gjøres, for eksempel er Naturmangfoldloven
og Naboloven sentrale i dette arbeidet.
Vedrørende planer for drift og vedlikehold av vegetasjon langs trafikkårer er det naturlig og
nødvendig å samarbeide med andre aktører/myndigheter. I forbindelse med utarbeidelse av
konkurransegrunnlag for den enkelte driftskontrakt er det naturlig å samarbeide med f. eks.
By- og riksantikvar, kommuner og Fylkesmannens miljøvernavdeling, samt det lokale landbrukskontoret.
Jernbaneverket, som er den andre store aktøren innenfor transportsektoren, er
også en viktig samarbeidspartner på enkelte strekninger der jernbane og veg møtes.

Les mer her Statens Vegvesen