Traktor med frontlaster

Snørydding med frontlaster – lessing og bortkjøring av snø.

Er du interessert i snørydding  ring: 907 08 705 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no

Traktorer til leie med fører frontlaster og stor skuffe – ypperlig til å fjerne store snømengder.  Har du ikke mulighet til å lagre snøen på egen tomt, kan vi også lesse og transportere snøen bort for deg.

God kvalitet, god service og gode referanser. Beredskap og vaktordning.

Se også vår sider for frontplog og strøing/salting.

Priser for snørydding:

  • Traktor med frontlaster og fører kr 1 020,- pr time (samme pris 24/7).
  • Vi kan også gi fastpris for snørydding pr, gang og for beredskap.
  • Netto pr. 10 dager + 25 % mva.

Offentlige gangarealer skal ryddes for snø og strøs. Se arealbeskrivelsen i Politivedtekten § 15 .

Snørydding og strøing av fortau i sentrale deler av Laksevåg og Bergen:
Her er det grunneiers ansvar å holde areal langs eiendommen ryddet for snø. Fortauene skal heller ikke være glatte.
Bergen kommune ved Trafikketaten har vektere som kontrollerer at huseierne utfører pliktene sine og kan med Politivedtekten  i ryggen gi  gebyr.

Kommunen kan også sørge  for at rydde-/strø-arbeidet utføres for grunneiers regning hvis grunneier etter plikt ikke utfører sin plikt.

Frist for å utføre plikten:
Hvis det snør om natten, gis en frist for å rydde fortauet til kl. 09:00 dagen etter. Snør det om dagen, har en også frist til dagen etter kl. 09:00. Prinsippet er at alle gis en mulighet til å utføre arbeidet selv om en er på jobb på dagtid.

Kommunens ansvar:
Kommunen ved Trafikketaten har ansvar for brøyting, rydding og strøing av fortau og gang-/sykkelveier langs kommunal veg samt offentlige trapper. Gangarealene ryddes og strøs etter at vegen er brøytet og strødd. Kommunen har også ansvar for å brøyte gang-/sykkelveger langs fylkesveg dersom det er fysisk skille meollom veg og gang-/sykkelveg.

Vegvesenet sitt ansvar:
Statens Vegvesen har ansvar for å brøyte og strø gangareal og fortau langs riks- og fylkesveg, dersom det ikke er fysisk skille mellom veg og gangarealet.

Trafikketaten har ansvar for vintervegholdet av det kommunale vegnettet. Statens vegvesen har ansvar for veghold av alt utenom kommunale- og private veger. På Bergenskartet  får du oversikt over hvem som er vegholder. Dette innebærer at det i utgangspunktet tilligger Trafikketaten å sørge for brøyting og strøing av alle kommunale veger, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveger.

I tidligere Bergen kommune og Laksevåg sogn av Laksevåg kommune plikter likevel hjemmelshaver tilliggende offentlig sted å sørge for strøing og snø- og isrydding av fortau og gate eller veg til dens midtlinje eller av plass til seks meter fra eiendommen med mindre ansvaret er overtatt av kommunen, jf. Politivedtekten §§ 16 og 17 jf. § 15 

Trafikketaten fører regelmessige kontroller med at hjemmelshaver tilliggende offentlig sted utfører sine strø- og snøryddingsplikter etter politivedtekten. Med Politivedtekten  i ryggen utsteder Trafikketaten gebyr hvor pliktene  vurderes som ikke overholdt. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at man som tilliggende hjemmelshaver til offentlig sted kan komme i erstatningsansvar for eventuell skade som måtte oppstå grunnet manglende vinterhold, og likeledes at man kan risikere beslutning om at arbeidet gjennomføres på ens regning